Zheng Yi Zhi Suo Yi Neng Cheng Wei Zheng Yi

正義之所以能成為正義,正是因為自己的正義,必須時常遭受質疑。當你惱羞成怒於自己的正義經不起質疑,這只證明了你所信仰的正義,不過是種廉價的工具。