12Pm Shi Zhong Wu 12Am Shi Ling Chen

12pm 是中午 12am是凌晨