Linux Xia Xiu Gaiip Pei Zhi

sudo ifconfig eth0 192.168.2.11 netmask 255.255.255.0 down sudo ifconfig eth0 192.168.2.11 netmask 255.255.255.0

sudo route add default gw 192.168.2.1 sudo ifconfig eth0 192.168.2.11 netmask 255.255.255.0 up 这样应该OK。你试试。